Cerca

6
POST

参观者信息

展会仅对面料-服装和配饰行业买家开放。

您是买家并已参观过往届展会?

Milano Unica 2018年1月10号将发给您入场证。

 

您想更新您的信息

请联系info@milanounica.it

 

您是买家,第一次参观我们的展会?

提交申请